top of page

เอกสารกู้เงินซื้อบ้านที่จำเป็น

รับรองขอสินเชื่อบ้าน

ผ่านฉลุย

เพราะเราเข้าใจว่าทุกคนต้องการมีบ้านที่ทุกคนใฝ่ฝัน และขั้นตอนการกู้ซื้อบ้านเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญของการซื้อบ้าน ทางโครงการจึงรวมข้อแนะนำ และเอกสารที่จำเป็น ให้เหมาะสมแก่ทุกเพศ ทุกวัย
ทุกสาขาอาชีพ เพื่อให้ท่านได้มีบ้านตามที่ทุกท่านใฝ่ฝัน

เตรียมเอกสารให้พร้อม

  • กรณีทำงานประจำ
    1.สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน 2.หนังสือรับรองจากบริษัท
  • กรณีทำธุรกิจส่วนตัว
    1.รูปถ่ายกิจการ 5 ใบ 2.สำเนาจดทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ 3.หลักฐานการเสียภาษี 4.บัญชีรายรับ-รายจ่าย 5.สำเนาบัญชีกระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
  • กรณีทำอาชีพอิสระ
    1.เอกสารแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน หากยังไม่มีเอกสารการเงินที่ชัดเจนหรือมีรายได้ไม่สม่ำเสมอติดต่อกัน 3 เดือน ทางธนาคารจะพิจารณาจาก ความมั่นคงของบริษัท อายุงานและ Slip รายได้

   พื้นฐาน
 

1.สำเนาบัตรประชาชน ของผู้กู้และคู่สมรส
 

2.สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้ และคู่สมรส
 

3.กรณีที่เปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล เตรียมใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลมาด้วย
 

4.สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบหย่า (ถ้ามี)
 

5.สมุดบัญชีธนาคาร หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน
 

6.กรณีมีรายได้ทางพิเศษทางอื่นๆเตรียมหลักฐานแสดงรายได้ทางพิเศษมาด้วย

   ขั้นตอนการกู้ง่ายเพียงแค่ 3 ขั้นตอน

1.เตรียมเอกสารให้พร้อม

2.นำเอกสารมาดำเนินการขอกู้กับทางธนาคาร โดยกรอกแบบฟอร์มคำขอสินเชื่อกับเจ้าหน้าที่โครงการ

3.ธนาคารทำการประเมินทำการขอกู้ รอการแจ้งผลกลับภายใน 1-2 สัปดาห์หลังจากเอกสารครบ

   ข้อแนะนำอื่นๆ

1.หากท่านกำลังกู้ซื้อบ้านหรือคอนโดอื่นอยู่ ทั้งผู้กู้ และผู้กู้ร่วม ทางธนาคารจะนำมาใช้ในการคำนวณ จะทำให้รายได้สุทธิของท่านลดลง ซึ่งอาจส่งผลให้วงเงินอนุมัติสินเชื่อลดลง

2.ท่านต้องไม่มีหนี้ค้างชำระ ค่างวดต่างๆ และไม่ติดเครดิตบูโร (หากเคยติดเครดิตบูโร แล้วชำระเรียบร้อยจะสามารถทำเรื่องได้เมื่อผ่านไปครบ 3 เดือน)

3.ท่านต้องไม่เคยถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งหรือล้มละลายมาก่อน

4.หากมีคู่สมรสที่จดทะเบียน ต้องได้รับการลงนามยินยอมจากคู่สมรสเป็นลายลักษณ์อักษรในการทำนิติกรรมกับทางธนาคาร ยกเว้นกรณีหย่าขาดกัน ต้องเตรียมแสดงใบหย่าด้วย

5.หากผู้กู้มีบัญชีเงินฝากที่เป็นเงินออม หรือ ทรัพย์สินอื่นๆที่ปลอดภาระ แล้วควรนำหลักฐานต่างๆยื่นเพื่อแสดงถึงศักยภาพในการผ่อนชำระหนี้ได้

 

นนทวี

090-8982889
093-1745454

เพียงเตรียมเอกสารข้างต้นให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ของ บริษัท นนทวี เรสซิเด๊นซ์ จำกัด
พร้อมผลักดันให้ท่าน มีบ้านในฝัน ไว้ในครอบครอง ให้สอดคล้องกับ หลักการ

กู้เต็ม 100 ผ่อนล้านละพัน ดันทุกเคส

bottom of page