นนทวีวิลล์ 7 ถนน สกุลดี

นนทวีแกรนด์ 6 ถนน สังฆสันติสุข