ค้นหา

โครงการบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน
กําหนดระยะเวลายื่นคําขอกู้เงินตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563

และกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการทํานิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563


ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกําหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว

เนื่องจากวงเงินมีจํากัด กําหนดเงื่อนไขการให้วงเงินลูกค้าที่ทำนิติกรรมก่อนได้สิทธิก่อน


วัตถุประสงค์การยื่นกู้

1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด

2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร

3. เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร

4. เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

หมายเหตุ - นิยามคําว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นบ้านเช่าและแฟลตวงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน

วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 3,000,000 บาท

ระยะเวลาผ่อน

ไม่น้อยกว่า 4 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี และอายุผู้กู้รวมกับจํานวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

ปี อัตราดอกเบี้ย

ปีที่ 1 - ปีที่ 2 คงที่ = 1.99% ต่อปี

ปีที่ 3 คงที่

= 3.75% ต่อปี


ปีที่ 4

= MRR-2.00% ต่อปี


ปีที่ 5 จนถึงตลอดอายุสัญญา

-กรณีรายย่อยทั่วไป = MRR-0.75% ต่อปี

-กรณีรายย่อยสวัสดิการ = MRR-1.00% ต่อปี

-กรณีกู้ซื้ออุปกรณ์ฯ

= MRR


หมายเหตุ ปัจจุบัน MRR ตามประกาศธนาคาร และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์


ค่าธรรมเนียม

ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินกู้

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

เป็นบุคคลในครอบครัวของผู้ได้รับสิทธิตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ตาม “โครงการเราไม่ทิ้งกัน” หรือบุคคลในครอบครัว ของลูกค้า ธอส. ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้เข้าร่วม “มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” หรือ “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ”

หมายเหตุ : บุคคลในครอบครัว หมายถึง พ่อแม่ สามี ภรรยา บุตร พี่น้อง


เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ

ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ


ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ

สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ


สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)

สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน

หลักฐานการเสียภาษีเงินได้

รูปถ่ายกิจการ

สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ ( กรณีซื้อ)

หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร

สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน

สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า

ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม

แบบแปลน

ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

หมายเหตุ ** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

ดู 401 ครั้ง

Copyright © 2018 Noantawee Residence | All Rights Reserved.